استارت تعمیرات اساسی 66000 ساعته واحد شماره 2 نیروگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، روز شنبه مورخ 1 آذر 1399 واحد 2 نیروگاه زاگرس کوثر با هماهنگی مرکز کنترل دیسپاچینگ برای تعمیرات اساسی 66000 ساعته از مدار خارج گردید.

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران پیمانکاری اورهال واحد 2 نیروگاه را برعهده دارد .

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید