گزارش پخش شده از نیروگاه زاگرس کوثر در شبکه استانی زاگرس کرمانشاه

گزارش پخش شده از نیروگاه زاگرس کوثر در شبکه بین المللی PRESS TV