موضوع مناقصه/ مزایده: آگهی مناقصه عمومی 03-401/402

مناقصه گزار : شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر
موضوع مناقصه : قرارداد خرید خدمات ایاب و ذهاب (خودروهای سرویس سواری مدل 93 و بالاتر)
نوع مناقصه : یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
الف- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد : به مدت 10 روز پس از آگهی نوبت دوم و یا آگهی تمدید ، از طریق سایتzkpgm.ir و یا مراجعه حضوری به محل نیروگاه زاگرس کوثر
ب- محل تحویل پیشنهادها :کیلومتر 25 جاده کرمانشاه به بیستون، نیروگاه زاگرس کوثر
پ – مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت 15 مورخ 1402/05/25
ت -تاریخ گشایش پیشنهادات مورخ  1402/05/28
ث - نوع و مبلغ تضمین مقطوع شرکت در مناقصه : 1.700.000.000 ریال
 * جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34642836-083 امور معاملات و قراردادها تماس حاصل فرمایید.
 * به پیشنهادات فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 * سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

شرايط مناقصه عمومی اياب و ذهاب (سواری )
فرم ارزيابي
فرم پيشنهاد قيمت
قرارداد ایاب و ذهاب ( سواری)
منقضی شد

​​​​​​​مناقصه گزار : شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر
موضوع مناقصه : قرارداد خرید خدمات ایاب و ذهاب (خودروهای سرویس مینی بوس مدل 93 و بالاتر)
نوع مناقصه : یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
الف- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد : به مدت 10 روز پس از آگهی نوبت دوم و یا آگهی تمدید ، از طریق سایت zkpgm.ir و یا مراجعه حضوری به محل نیروگاه زاگرس کوثر
ب- محل تحویل پیشنهادها :کیلومتر 25 جاده کرمانشاه به بیستون، نیروگاه زاگرس کوثر​​​​​​​
پ – مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت 15 مورخ 1402/05/25
ت -تاریخ گشایش پیشنهادات مورخ  1402/05/28
ث - نوع و مبلغ تضمین مقطوع شرکت در مناقصه : 1.000.000.000 ریال
 * جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34642836-083 امور معاملات و قراردادها تماس حاصل فرمایید.
 * به پیشنهادات فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 * سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

موضوع مناقصه/ مزایده: آگهی مناقصه عمومی 04-401/402
​​​​​​​

شرايط مناقصه عمومی اياب و ذهاب (مینی بوس )
فرم ارزيابي
فرم پيشنهاد قيمت
قرارداد ایاب و ذهاب ( مینی بوس)
منقضی شد

مناقصه گزار : شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر
موضوع مناقصه : قرارداد خرید و توزیع غذای پرسنل نیروگاه زاگرس کوثر
نوع مناقصه : یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
الف- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد : به مدت 10 روز پس از آگهی نوبت دوم و یا آگهی تمدید ، از طریق سایت     zkpgm.ir و یا مراجعه حضوری به محل نیروگاه زاگرس کوثر
ب- محل تحویل پیشنهادها :کیلومتر 25 جاده کرمانشاه به بیستون، نیروگاه زاگرس کوثر
پ – مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت 15 مورخ 1402/05/25
ت -تاریخ گشایش پیشنهادات مورخ  1402/05/28
ث - مبلغ تضمین مقطوع شرکت در مناقصه : 4.480.000.000 ریال
 * جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34642836-083 امور معاملات و قراردادها تماس حاصل فرمایید.
 * به پیشنهادات فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 * سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

موضوع مناقصه/ مزایده:آگهی مناقصه عمومی 02-401/402

شرایط مناقصه
فرم ارزيابي
فرم پیشنهاد قیمت
نمونه قرارداد خريد و توزیع غذاي پرسنل
منقضی شد