نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار: شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر
موضوع مناقصه/ مزایده: خرید و توزیع غذا جهت پرسنل  01-98/99
نوع مناقصه/ مزایده: مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده: شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده: یکصدو پنجاه میلیون ریال
 
توضیحات:
شرکت های دریافت کننده اسناد مناقصه تقاضای شرکت در مناقصه را طی نامه کتبی به شماره نمابر 34642831 – 083 ارسال نمایند.
 اسناد شامل: 1- شرایط مناقصه 2- فرم پیشنهاد قیمت 3- فرم ارزیابی 4- نمونه قرارداد
 محل تحویل اسناد تکمیل شده : امور بازرگانی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر    -   تلفن: 34642836-083
به پیشنهادهای فاقدامضاء،مشروط ،مخدوش وپیشتهاداتی که بعداز انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقاٌ ترتیب اثرداده نخواهد شد.

موضوع مناقصه/ مزایده: خرید و توزیع غذا جهت پرسنل  01-98/99

شرایط مناقصه
فرم ارزيابي
فرم پیشنهاد قیمت
نمونه قرارداد خريد و توزیع غذاي پرسنل

موضوع مناقصه/ مزایده: خرید خدمات ایاب و ذهاب   06-97/98 

نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار: شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر
موضوع مناقصه/ مزایده: خرید خدمات ایاب و ذهاب کارکنان 06-97/98 
نوع مناقصه/ مزایده: مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده: شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده: دویست و پنجاه و پنج میلیون ریال
 
توضیحات:
محل دریافت اسناد : شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر
 شرکت های دریافت کننده اسناد مناقصه تقاضای شرکت در مناقصه را طی نامه کتبی به شماره نمابر 34642831 – 083 ارسال نمایند.
 اسناد شامل: 1- شرایط مناقصه 2- فرم پیشنهاد قیمت 3- فرم ارزیابی 4- نمونه قرارداد
 محل تحویل اسناد تکمیل شده : امور بازرگانی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر    -   تلفن: 34642836-083
به پیشنهادهای فاقدامضاء،مشروط ،مخدوش وپیشتهاداتی که بعداز انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقاٌ ترتیب اثرداده نخواهد شد


شرايط مناقصه عمومی اياب و ذهاب
فرم ارزيابي
فرم پيشنهاد قيمت
قرارداد ایاب و ذهاب

منـقضی شــد

نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار: شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر
موضوع مناقصه/ مزایده: خرید خدمات کارکنان شرکتی (تامین نیرو)  07-97/98 
نوع مناقصه/ مزایده: مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده: شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده: دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال
 
توضیحات:
محل دریافت اسناد : شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر
 شرکت های دریافت کننده اسناد مناقصه تقاضای شرکت در مناقصه را طی نامه کتبی به شماره نمابر 34642831 – 083 ارسال نمایند.
 اسناد شامل: 1- شرایط مناقصه 2- فرم پیشنهاد قیمت 3- فرم ارزیابی 4- نمونه قرارداد
 محل تحویل اسناد تکمیل شده : امور بازرگانی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر    -   تلفن: 34642836-083
به پیشنهادهای فاقدامضاء،مشروط ،مخدوش وپیشتهاداتی که بعداز انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقاٌ ترتیب اثرداده نخواهد شد


موضوع مناقصه/ مزایده: خرید خدمات کارکنان شرکتی (تامین نیرو)  07-97/98 

شرايط مناقصه عمومی خريد خدمات کارکنان شرکتی
فرم ارزيابي پیمانکاران
فرم پيشنهاد قيمت
نمونه قرارداد خريد خدمات کارکنان شرکتی (تامین نیرو)

منـقضی شــد

نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار: شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر
موضوع مناقصه/ مزایده: خرید و توزیع غذا جهت پرسنل  04-97/98 
نوع مناقصه/ مزایده: مناقصه عمومی دو مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده: شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده: پانصدمیلیون ریال
 
توضیحات:
شرکت های دریافت کننده اسناد مناقصه تقاضای شرکت در مناقصه را طی نامه کتبی به شماره نمابر 34642831 – 083 ارسال نمایند.
 اسناد شامل: 1- شرایط مناقصه 2- فرم پیشنهاد قیمت 3- فرم ارزیابی 4- نمونه قرارداد
 محل تحویل اسناد تکمیل شده : امور بازرگانی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر    -   تلفن: 34642836-083
به پیشنهادهای فاقدامضاء،مشروط ،مخدوش وپیشتهاداتی که بعداز انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقاٌ ترتیب اثرداده نخواهد شد.

موضوع مناقصه/ مزایده: خرید و توزیع غذا جهت پرسنل  04-97/98 

شرایط مناقصه
فرم ارزيابي
فرم پیشنهاد قیمت
نمونه قرارداد خريد و توزیع غذاي پرسنل

منـقضی شــد