دریافت فایل

اين شرکت درنظردارد نسبت به موضوع خرید  زغال های ژنراتور  مطابق با مشخصات فنی ،شرایط خصوصی پیوست از  فروشنده  واجد صلاحیت اقدام نمايد، ، لطفا درصورت تمایل قيمت خودرا باتوجه به مدارک پیوست حداكثرتا ساعت 15روز دوشنبه 1399/09/10ازطریق پست ارائه/ارسال نماییدمالیات بر ارزش افزوده درقیمت پیشنهادی لحاظ نگردد. پیشنهاد قیمت باید ازهر حیث برای 30روز از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادهاوهمچنین مدت قرارداد معتبر باشد.

استعلام زغال های ژنراتور