ارتباط با ما

تلفن:08334642830
نمابر:08334642831
ایمیل:info@zkpgm.ir
آدرس:کرمانشاه ، کیلومتر 25 جاده کرمانشاه ، همدان ، شرکت مدیریت تولید برق زاگرس
کد پستی:6744164362
شناسه ملی: 10101351986
نام شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص
شماره ثبت: 21745
کداقتصادی:
10101351986​​​​​​​