جلسات فشرده دکتر عظیم اعتمادی مدیرعامل نیروگاه زاگرس کوثر و مدیران ارشد نیروگاه با نمایندگان شرکت مپنا در راستای احداث سیکل ترکیبی نیروگاه زاگرس کوثر

تجلیل از روابط عمومی های برتر سازمان اقتصادی کوثر- اردیبهشت 1401

مراسم تکریم و معارفه اعضای هیأت مدیره شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

مراسم تجلیل از کارگران نمونه سال 1401

مراسم تجلیل از فرزندان شاهد و ایثارگر شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر