بازدید معاونین سازمان اقتصادی کوثر از نیروگاه زاگرس کوثر

بازدید مهندس طرز طلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه زاگرس کوثر

تجلیل از برگزیدگان مسابقه نقاشی گرامیداشت نیمه شعبان

تجلیل از کارگران نمونه سال 1397

بازدید اعضای هیأت مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر از محل نیروگاه